ID ผู้ใช้/อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ การยืนยันทาง SMS
Uniportal เป็นทางเข้าเดียวที่ Huawei จัดไว้ให้สำหรับการรับรองความถูกต้องข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ภายนอก จะมีการแบ่งปันบัญชี Uniportal ของคุณและข้อมูลการเข้าสู่ระบบระหว่างบริการต่างๆ ของ Huawei